Hiện tai hầu hết tại Những thành phố hay Những khu nông nghiệp lớn thì mô hình lưới mùng đã đc áp dụng quá nhiều và rộng khắp. phương pháp này đưa tới rất nhiều ưu điểm nhấn, quan trọng nó có khả năng phòng chống ruồi muỗi làm sợ hãi đến rau quả hay bất cứ